rate_reviewMAKALELERİM
Makalelerim
Şia 'da Usulîliğin Doğuşu ve Şeyh Müfid ( Kitap Tanıtımı ) 2014
E - Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 7 / 1 ( Ekim 2014 ), Ss. 251 - 259.
Ramazan Tarik
Muhammed Muhammed El - Medenî?ye Göre İslam Mezheplerinin İttifâk ve İhtilâfında Kat?iyyât ve Zanniyyâtın Rolü 2021
Urkish Studies - Comparative Religious Studies, Vol. 16, No. 1, Pp. 175?192, Jan. 2021.
Ramazan Tarik Şükrü Ayran
Ebû İshâk İbrâhîm Ettafeyyiş ve ?el - Fark Beyne?l - İbâziyye Ve?l - Havâric? Adlı Eseri 2020
Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, Vol. 11, No. 1, Pp. 369?396, May 2020.
Ramazan Tarikzekeriya Doğrusözlü
Son Dönem Osmanlı Toplumunda Ortaya Çıkan Dindarlık Tartışmaları Bağlamında Mustafa Âsım Efendi?ye Göre Dindarlık ve Dinsizlik 2017
İçtimaiyat Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 4, No. 2, Pp. 122?134, Nov. 2020.
Ramazan Tarik
Cumhuriyet Öncesi Tasavvuf Muhtevalı Dergilerden Cerîde - i Sûfiyye?de Fırka - i Nâciye ve Fırak - ı Dâlle ile İlgili Yazılar 2020
E - Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Vol. 12, No. 1, Pp. 1?20, Apr. 2020.
Ramazan Tarik
Ebu?l - Bekâ El - Kefevî?nin Tuhfetü?ş - Şâhân?ında İslam Akâidi 2016
E - Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, Vol. 19, No. 2, Pp. 572?609, Dec. 2019.
Ramazan Tarik
İran ve Türkiye?deki Ortaöğretim İslam Tarihi Ders Kitaplarında Dört Halife Dönemi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme 2019
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol. 8, No. 1, Pp. 12?29, Jun. 2019.
Hasan Taşkıranramazan Tarik
Türkiye?de Takrîbü?l - Mezâhib Alanında Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi 2018
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol. 8, No. 2, Pp. 605?620, Dec. 2019.
Ramazan Tarik
Catalogue of The Arabic Manuscripts İn The Library of The School of Oriental And African Studies, ( Yazar: Adem Gacek ), School of Oriental And African Studies, University of London, 1981. ( Kitap Kritiği ) ) 2019
Bitlis İslamiyat Dergisi 1 / 2 ( Aralık 2019 ): 70 - 74 .
Ramazan Tarik
Mezhepler Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru ( Yazarlar: Mehmet Ümit, Âdem Arıkan ve Osman Aydınlı ), İstanbul: Beyan Yayınları, 2019. ( Kitap Kritiği ) 2016
Bitlis İslamiyat Dergisi 1 / 1 ( Haziran 2019 ): 84 - 86.
Ramazan Tarik
Sünni ve Şii İslam: Modern Çatışmanın Tarihsel Bağlamı ( Çeviri ) 2019
Bitlis İslamiyat Dergisi 1 / 1 ( Haziran 2019 ): 73 - 76 .
Ramazan Tarik


arrow_upward