personKİŞİSEL BİLGİLERİM
Kişisel Bilgilerim
Ad Soyad Doç. Dr. İbrahim BARCA
E-posta ibarca@beu.edu.tr
Gsm *******847
Cinsiyet Erkek
Diğer Eposta bureyha2008@gmail.com
Kişisel Web Sitem
Kişisel Blog Sayfam
Eğitim Bilgilerim
Lisans
Siirt Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
2003 - 2007

Yüksek Lisans
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
2010 - 2012

Doktora
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
2012 - 2016

Yabancı Dil Bilgilerim
Arapça 93,75
Uzmanlık Bilgilerim İslam Şehir ve Bölge Tarihçiliği Klasik İslam Siyaset Kurumları ve Literatürü
Özgeçmişim

.  Adı Soyadı:                               İbrahim BARCA

2.  Doğum Tarihi:                          01/09/1977

3.  Unvanı:                                     Doç. Dr. 

4. Öğrenim Durumu:                    Doktora

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

            Lisans

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği / Siirt Eğitim Fakültesi

                 Dicle Üniversitesi

2007

Y. Lisans

İslam Tarihi ve Sanatları /Sosyal Bilimler Enstitüsü

Harran

2012

Doktora

İslam Tarihi ve Sanatları/ Sosyal Bilimler Enstitüsü

Harran

2016

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı

İslâm Kurumları Tarihi Açısından Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed b. el-Habîb el-Mâverdî el-Basrî’nin (364-450/974-1058) “Kavânînü’l-vizâre ve siyasetü’l-mülk”  Adlı Eseri

Danışman: Prof. Dr. Kasım ŞULUL

Doktora Tezi ve Tez Danışmanı

Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Abdillâh el-Hasenî es-Semhûdî eş-Şâfiî (911/1506) ve Medine Tarihiyle İlgili “Vefâü’l-vefâ bi-ahbâri dâri’l-Mustafâ” Adlı Eseri, Doktora Tezi

Danışman: : Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ

5. Akademik Unvanlar

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Sosyal Bilgiler Öğrt.

Milli Eğitim Bakanlığı

2007-2013

Öğr. Gör.

Siirt Üniversitesi

2013-2016

Yrd. Doç. Dr.

Siirt Üniversitesi

2016-2018

Dr. Öğr. Üyesi

Bitlis Eren Üniversitesi

      2018-

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6. 1. Yüksek Lisans Tezleri

6. 2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (SCI & SSCI & ARTS AND  HUMANİTİES)

7.2. ULUSLARARASI DİĞER HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1-  "Çeviri Eleştiriciliğine Uygulamalı Bir Örnek Olarak eş-Şâmî’nin Sübülü'l-hüdâ ve’r-reşâd fî sîreti hayri’l-ibâd Adlı Eserinin Türkçe Çevirisinin Eleştirisi”, Şarkiyat Mecmuası, İstanbul, 1 (24), s. 1-31, (2014).

2-  "Fuad Sezgin’in Gas Adlı Eseri: Tahlil ve Tanıtım". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 1 (Haziran 2019): 148-158.

7.3. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

1-  “Selâhaddîn Eyyübî’nin Beraber Yaşama Dair Algısı ve Bu Yöndeki Pratikleri”, Uluslararası Selâhaddîn Eyyûbî Sempozyumu Bildirileri, Beyan Yayınları, İstanbul, 2017, c. 2, s. 235-252.

2-  “İslam Şehir ve Bölge Tarihi ile Coğrafya Eserlerinde Coğrafi Bölümlendirmeler ve Yerleşim Birim Adları: Şanlıurfa Örneği”,  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayınları, I. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu Tebliğleri, Ankara, 2016, c.1, s. 268-280.

3-  “Eyyûbîler Devrinde Harrân”, I. Uluslararası  İslam Tarihi ve Medeniyetinde Harran Sempozyumu Bildiriler Kitabı,  Şanlıurfa Harran, 2017,  s. 78-90.

4-  “Şehir Tarihi Eserleri”, Uluslararası İslam ve Yorum III Sempozyumu, 11-12 Nisan 2019, Malatya, 

5-  “Geçmişin Hakikat Âleminden İnternetin Sanal Âlemine Şii-Sünni Diyalog ve Yakınlaşma Çalışmaları”, Uluslararası Sanal Âlemin Din Eğitimini Geliştirmede Kapasitesi ve Etkisi Sempozyumu 19-20. Ekim 2017, Özetler Kitabı, el- Mustafa Tercüme ve Yayıncılık Merkezi, Kum, 2017, s. 71.

7.4. YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

1-  “Adil Siyaset ve İnsan Hakları/ İslam Siyaset Geleneği Örneği”, İstanbul: Siyer Yayınları, 2019. 

2-  “Sahabe Ahlakı", Farklı Yönleriyle İslâm Ahlâkı, Ed. Doç. Dr. Mahmut Öztürk, ss. 35-60, İstanbul: Nida Akademi, 2019.

3-  “İslam Siyaset Kaynaklar", İslam Tarihi Kaynakları, Ed. Adnan Demircan, ss. 243-265, İstanbul: Mana Yayınları, 2019.

4-  “Şehir Tarihi Eserleri", İslam Tarihi Kaynakları, Ed. Adnan Demircan, ss. 199-230, İstanbul: Mana Yayınları, 2019.

5-  “es-Semhûdî ve Medine Tarihi”, İstanbul: Siyer Yayınları, ISBN: 9786059283663, 2016.

6-  “Siyer Usulü", İslam Peygamberinin Hayatı, Ed. Vesile Şimşek, ss. 9-26, Konya: Çizgi Kitapevi, 2020.

7-  “Sahabe Dönemi Aile Bireyleri Arasındaki Hak ve Sorumluluklar”, Farklı Yönleriyle İslam’da Aile, Ed. Doç. Dr. Ömer Sabuncu, ss. 121-141, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2020.

7.5. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1-  “Rasûlüllâh’ın Medine’sine Dair Klasik Tarih Eserleri” Siyer Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 1, (2017).

2-  “Klasik İslam Siyaset Kurumu ve Literatürüne Genel Bir Bakış”, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Siirt, 2 (1), 33-65, (2015).

3-  “Medine Tarihçisi Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Abdillâh el-Hasenî es-Semhûdî eş-Şâfiî’nin (v. 911/1506) Hayatı ve Eserleri”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (32), Şanlıurfa, 50-77, (2014).

4-  “Şehir ve Bölge Konulu Klasik İslam Eserleri”, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Siirt, 4 (1) (2017).

5-  “Abdullah es-Süveydî’nin (ö. 1174/1761) Gözüyle er-Ruhâ/Şanlıurfa Şehri” Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (40), Şanlıurfa, 51-70, (2018).

6- "Fitne Kardeşlerin Savaşı (Kitap kritiği)", Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Siirt, 3 (1) (2016).

7- el-Giyâsî/Gıyâsü’l-ümem fî iltiyâsi’z-zulem (İslam’da Başkanlık Sistemi)  (Kitap kritiği), Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Siirt, 4 (2) (2017).

7.6. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

7.7. YAZILAN ULUSAL KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

Ulusal Yayınevleri Tarafından Basılan Kitaplar ve Kitapta Bölümler

1-  “Ey Oğul”, İstanbul: Beyan Yayınları, ISBN: 978-975-473-567-3, (Kitap Tercümesi), 2014.

2-  “Bilge Yöneticinin El Kitabı Edebü’l-Vezir”, İstanbul: Klasik Yayınları, Editör: Özgür Kavak, Mustafa Demiray, ISBN:978-605-5245-31-3, Türkçe (İnceleme ve Kitap Tercümesi), 2014..

7.7.1. HAKEMLİK

1- Serdar Karabulut, “İlk İslam Şehirlerinde Çarşı Ve Pazarlar”, Siirt Üniversitesi İlahiyat Dergisi, cilt: 5 - sayı: 1, 2018.

2- Atia Adlan KARA,   مؤسسة بية المال في النظام الاسلامي cilt: 3 - sayı: 1”, Siirt Üniversitesi İlahiyat Dergisi, cilt: 5 - sayı: 1, 2016.

3. Zübeyir Tetik, “Endonezya’da Bir Osmanlı Görevlisi: Batavya Başşehbenderi Mehmed Kamil Bey’in Hayatı ve 1897 Tarihli Raporu” Sırat, 1 (2) 2020, 89-123.

4. Hatice Özdil, “Çıktım Erik Dalına” Şathiyesine Yazılmış Bir Nazire: İsmail Hakkı Bursevî’nin “Çıktım Badem Dalına” Şathiyesi Şerhi”, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 459 – 489.

7.7. 2. ATIFLAR

1-    Halil İbrahim Hançabay, Abbasiler Döneminde Vezirlik, Klasik Yayınları, 2017, s. 56. (Bilge Yöneticinin El kitabı, İstanbul, Klasik Yayınları, 2014,  eserime atıf yapmış).

2-    Mesut Tutar, İbn Tolun (ö. 953/1546)’un İnbâü’l-ümerâ bi enbâi’l-vüzerâ Adlı Eserinin Tahlil, Değerlendirme ve Tercümesi, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa, 2017, s. 7. (Bilge Yöneticinin El kitabı, İstanbul, Klasik Yayınları, 2014” eserime atıf yapmış).

3-  Kasım Şulul, Siyer Usȗlü, Ensar Yayınları, 2019, s. 58. (Çeviri Eleştiriciliğine Uygulamalı Bir Örnek Olarak Eş-Şâmî’nin ‘Sübülü’l-Hüdâ ve’r-Reşâd fî Sîreti Hayrı’l-ʻİbâd’ Adlı Eserinin Türkçe Çevirisinin Eleştirisi, Şarkiyat Mecmuası Sayı 24 (2014-1) 1-32 eserime atıf yapmış).

4- Kasım Şulul,  Hayât el-Harrânî (501-581/1105-1185): Hayatı, Kerametleri ve Hikmetli Sözleri, I. Uluslararası  İslam Tarihi ve Medeniyetinde Harran Sempozyumu Bildiriler Kitabı,  Şanlıurfa Harran, 2017,  c. 1, s. 504. (İslâm Şehir ve Bölge Tarihleri ile Coğrafya Eserlerinde Coğrafi Bölümlendirmeler ve Yerleşim Birim Adları: Şanlıurfa Örneği”, İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Şanlıurfa 2016, I, 273” eserime atıf yapmış).

5- Editör. Prof. Yüksel Demirkaya, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi: Kamu Yönetiminde Değişim,  Prof. Dr. Hüsamettin İnanç, “Türk Tipi Başkanlık Sistemi”,  İstanbul, Hiperlink Yayınları, 2018, s. 353-354. (Bilge Yöneticinin El kitabı, İstanbul, Klasik Yayınları, 2014”  eserime atıf yapmış).

6. Abdullah Ünalan, Sahabi’nin Muhalefeti, Mevsimler Kitap, İstanbul, 2019, s. 93 (İslâm Kurumları Tarihi Açısından Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed b. el-Habîb b. el-Mâverdî el-Basrî’nin (364-450/974-1058) “Kavânînü’l-Vizâre ve Siyasetü’l-Mülk Adlı Eseri, Harran Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa 2012, s. 19’a atıf yapmış).

7- İlyas Uçar, Mekânın Üretimi: Hz. Muhammed Dönemi Medîne’de Gündelik Hayat,  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Doktora Tezi, Ankara, Aralık 2018, s. 32. (Rasûlüllâh’ın Medine’sine Dair Klasik Tarih Eserleri, Siyer Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 1, (2017)” eserime atıf yapmış),

8- İlyas Uçar, Mekânın Üretimi: Hz. Muhammed Dönemi Medîne’de Gündelik Hayat,  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Doktora Tezi, Ankara, Aralık 2018, s. 37’de ise (Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Abdillâh Hasenî Semhȗdî eş-Şâfiî (911/1506) ve Medîne Tarihiyle İlgili ‘Vefâü’l-vefâ bi-Ahbâri Dâri’l-Mustafâ’Adlı Eseri, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Şanlıurfa 2016” eserime atıfta bulunmuş.)

9- İlyas Uçar, Hz. Muhammed Zamanında Medine'de Gündelik Hayat Mekanın Üretimi, İstanbul: Fecr Yayınları, 2019, (Rasûlüllâh’ın Medine’sine Dair Klasik Tarih Eserleri, Siyer Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 1, (2017)” eserime atıf yapmış), (Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Abdillâh Hasenî Semhȗdî eş-Şâfiî (911/1506) ve Medîne Tarihiyle İlgili ‘Vefâü’l-vefâ bi-Ahbâri Dâri’l-Mustafâ’Adlı Eseri, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Şanlıurfa 2016” eserime atıfta bulunmuş.)

10- Mehmet Yolcu,  Ayşe Tokay,  Selahaddin-i Eyyûbi’de Umut ve Kararlılığın Kudüs’ün Fethine Etkisi, Uluslararası Eyyubiler Sempozyumu, Iğdır, s. 9. (Selâhaddîn Eyyübî’nin Beraber Yaşama Dair Algısı ve Bu Yöndeki Pratikleri, Uluslararası Selâhaddîn Eyyûbî Sempozyumu Bildirileri, Beyan Yayınları, İstanbul, 2017, c. 2, s. 235-252 eserime atıf yapmış).

11- Hamid Sevgili, “Semhûdî’nin Taklîd İle İlgili Görüşleri”. Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/49 (Temmuz 2019): 91-126; s. 93 (Semhûdî ve Medîne Tarihi, Siyer Yayınları, İstanbul 2016” eserime atıf yapmış).

12- Hasan Koç, “Hz. Ömer Döneminde (634-644) el-Cezîre’nin Fethi”, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), Şanlıurfa, 2019, s. 48 (Abdullah es-Süveydî’nin (v. 1174/1761) Gözüyle er-Ruhâ/Şanlıurfa Şehri”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 40 (Temmuz-Aralık 2018), makaleme atıfta bulunmuştur.)

13- Nuri Kaya, “Medine Tarihçisi Semhûdî (ö.911/1506) ve Vefâü’l-vefâ Adlı Eseri”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2017, s. 24, 25, 26, 27, 29, 35, 40, 43, 57,  (Semhûdî ve Medîne Tarihi, Siyer Yayınları, İstanbul 2016” makaleme atıfta bulunmuştur.)

14- Muddessir Demir, Mâverdî’nin el-Ahkâmü’s-Sultâniyye’si ile Cüveynî’nin el-Gıyâsî’ sinin Siyâsî-Fıkhî Ahkâm Açısından Mukayesesi (İmâmet Konuları Örneği), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İstanbul, 2018, s. 27.  (İslâm Kurumları Tarihi Açısından Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed b. el-Habîb b. el-Mâverdî el-Basrî’nin (364-450/974-1058) “Kavânînü’l-Vizâre ve Siyasetü’l-Mülk Adlı Eseri, Harran Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa 2012 atıf yapmış)

15- Halim Usta, İslam Felsefesinde Ahlâk ve Siyaset Tasavvuru Mâverdî Merkezli Bir İnceleme-, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Çorum 2018, s. 10, 15 (Bilge Yöneticinin El kitabı, İstanbul, Klasik Yayınları, 2014” eserime atıf yapmış).

16- Mahmut Recep Keleş, “Eyyubiler Dönemi Siyasetnamelerinden Nasîhatü’l-Meliki’l-Eşref: Çeviri ve Değerlendirme”, Van İlahiyat Dergisi, 7/11 (Aralık 2019): 234-250. Doi: 10.5281/zenodo.3571976. (İbrahim Barca, “Klasik İslâm Siyaseti Kurumu ve Literatürüne Genel Bir Bakış”, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2015), 1/2) makaleme atıf yapmıştır.

17- Uğur Erman, “Fuad Sezgin ve Târihu’t-Turâsi’l-Arabî Adlı Eserinin Hadis Literatürüne Olan Katkısı”, 3. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu “İslam Bilim ve Kültür Tarihçisi olarak Prof. Dr. Fuat SEZGİN” Bildiri Kitabı, Ed. Prof. Dr. Adem Yerinde, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayınları, No: 31, Ağrı 2019, s. 138. (İbrahim Barca, Fuad Sezgin’in GAS Adlı Eseri: Tahlil ve Tanıtım, Bitlis Eren Üniversitesi SBE Dergisi, 2019; 8 (1), 148-158, eserime atıfta bulunmuş).

18- Şeyma Karalar, “Fuat Sezgin’in İslam Bilim Tarihi Çalışmalarında Astronomi”, Antakiyat 3 / 1 (June 2020): 92-117. (İbrahim Barca, Fuad Sezgin’in GAS Adlı Eseri: Tahlil ve Tanıtım, Bitlis Eren Üniversitesi SBE Dergisi, 2019; 8 (1), 148-158, eserime atıfta bulunmuş)

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

9. İdari Görevler

İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanlığı

İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı

10- Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

11- Ödüller

12-  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2018-2019

GÜZ YARIYILI

Arapça I

4

 

25

Arap Dili ve Belağatı

4

 

25

İslam Tarihi I

2

 

30

Osmanlı Türkçesi

4

 

70

BAHAR YARIYILI

İslam Medeniyeti Tarihi

2

 

80

İslam Tarihi II

2

 

30

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

 

25

 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

4

 

25

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2019-2020

GÜZ YARIYILI

Siyer I

2

 

80

İslam Tarihi I

2

 

30

Dini Danışmanlık ve Rehberlik

2

 

25

 

Tarih Usulü ve Tenkidi

2

 

28

 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

2

 

80

 

BAHAR YARIYILI

İslam Medeniyeti Tarihi

2

 

27

İslam Tarihi II

2

 

80

Siyer II

2

 

80

 

 

Türk İslam Edebiyatı

2

 

80

 

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

 

80

 

 

Hobilerim Kitap OkumaMüzik ve Seyahat Etme
Üniversite Dışı Çalıştığım Kurumlar
Üyeliklerim


arrow_upward