personKİŞİSEL BİLGİLERİM
Kişisel Bilgilerim
Ad Soyad Prof. Dr. Mehmet YOLCU
E-posta myolcu@beu.edu.tr
Gsm *******115
Cinsiyet Erkek
Diğer Eposta
Kişisel Web Sitem
Kişisel Blog Sayfam
Eğitim Bilgilerim
Lisans
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
1979 - 1983

Yüksek Lisans
Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
1993 - 1995

Doktora
Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
1995 - 1997

Doçentlik
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
2014 - 0

Yabancı Dil Bilgilerim
Arapça İleri
Uzmanlık Bilgilerim
Özgeçmişim

Adı Soyadı: Mehmet YOLCU

Doğum Tarihi: 01 Ocak 1957

Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 İlahiyat

Selçuk Üniversitesi

1983

Y. Lisans

 Tefsir

Harran Üniversitesi

1995

Doktora

 Tefsir

Harran Üniversitesi

1997

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı

Kur’ân’da İnkâr Psikolojisi, Prof. Dr. Musa K. YILMAZ

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı   

  Kur’ân’da Zihniyet Değişimi, Prof. Dr. Musa K. YILMAZ

Görevler

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

İlahiyat Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1994-1997

Yrd. Doç. Dr.

Darende İlahiyat Fakültesi İnönü Üniversitesi

1999-2014

Uzman Dr.

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2004-2010

Yrd. Doç. Dr.

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2010-2014

Doç. Dr.

İlahiyat Fakültesi İnönü Üniversitesi

20.01.2014

 

Yönetilen Doktora Tezleri

ALDESOKY, Adel, Ta’lîmî Tefsîr, İ.Ü.S.B.E, devam ediyor.

ARAZ, Mehmet Faruk, İbn Fâris ve Tefsire Katkıları, İ.Ü.S.B.E, devam ediyor.

AY, Muhittin, Tabatabai ve Ömer Nasuhi Bilmen Tefsirciliği Hakkında -Analoji- İ.Ü.S.B.E, devam ediyor.

BARMAN, Ramazan, Nas-Olgu Bağlamında Kur’ân’daki Diyaloglar, İ.Ü.S.B.E, devam ediyor.

BULUT, Hasan, Kur’an’a Göre İfrat ve Tefrit, İ.Ü.S.B.E., devam ediyor.

ÇİÇEK, Hacı, “ez-Zemahşerî ve Atvâku’z-Zeheb Adlı Eseri”, İ.Ü.S.B.E, 24.05.2015 tarihinde mezun.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

AKBOĞA, Mikail, Rivayetlerde Söz Konusu Edilen Ayetler Meselesi, İ.Ü.S.B.E., devam ediyor.

ESEN, Celal, Kur’ân’a Göre Adaletin Zulme Dönüşmesi, İ.Ü.S.B.E, devam ediyor.

ESENDEMİR, Mahmut, Kur’an-ı Kerim ve Modern İlmi Tespitler, İ.Ü.S.B.E., devam ediyor.

KABAK, Asım, Zilzal Suresi Tefsiri ve Deprem Psikolojisiyle Ortak Yönleri, İ.Ü.S.B.E., devam ediyor.

KOCAMAN, Ramazan, Kur’ân Nahvi ile Basra ve Kûfe Okulunun Nahv Anlayışı -Analoji-İ.Ü.S.B.E, devam ediyor.

KÖSE, Hacer, Kur’an-ı Kerim’de Hz. Meryem, İ.Ü.S.B.E., devam ediyor.

TAŞDOĞAN, Ahmet, Kur’ân-ı Kerîm’de Azimet ve Ruhsat Olarak Değerlendirilen Eylemler, İ.Ü.S.B.E., 09.08.2018 tarihinde mezun.

ULAŞ, Mehmet Ali,  Kur’an-ı Kerim’de Ölüm, İ.Ü.S.B.E., devam ediyor.

ESERLER

            A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

            A1. Yolcu, Mehmet, “Arapça Gramerinin Doğuşuna Etki Eden Faktörler” [Arapçanın Bir Dünya Dili Olmasında Kur’ân’ın Katkısı], Akademik Araştırmalar Dergisi. Yıl: 10, Sayı: 37, (Mayıs-Temmuz 2008), ss.143-172

A2. Yolcu, Mehmet, “Kur’ân Ve Sünnette İlim Ve Düşünmenin Parametreleri”, İnternational Journal of Scientific and Technological Research, Vol: 4, No:10, (Aralık 2018), ss. 615-626.

B. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

B1. Yolcu, Mehmet, “Yabancı Dil Öğrenimi”, Din bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt 2, sayı 3, (2002), ss.19-73.

B2. Yolcu, Mehmet,  “Dil: İşlevi, Çeşitleri ve Alanları Bağlamında Kavramsal Bir İnceleme”, Din bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt 2, sayı 4, (2002),  ss.67-96.

           B3. Yolcu, Mehmet, “Râgıb el-Isfehânî ve el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’ân’ı,” Hikmet Yurdu, yıl 1, sayı 1 (2008), ss.109-148.

B4. Yolcu, Mehmet, “Lebîd b. Rabîa ve Tevhîde Çağıran Şiiri,” Hikmet Yurdu, 2, (2008), ss.111-140.

         B5. Yolcu, Mehmet, “Cemiyeti İnşa Eden Değerler Açısından Hz. Lokman’ın Nasihatleri ve Önemi” Din bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, IX, sayı: 2, (2009), ss. 147-214.

B6. Yolcu, Mehmet, “Kur’ân Işığında Tartışma/Muhaverenin Temel Kuralları ve Etkili Yöntemi”, Dicle Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XI, sayı:1, (2009), ss. 57-91.

B7. Yolcu, Mehmet, “Mustafâ Nâsıf, el-Luğa ve’t-Tefsîr ve’t-Tevâsuladlı kitabının tanıtımı, İ.Ü. İ. Fak. Dergisi, yıl 1, sayı 1 Bahar (2010), ss. 325-332

B8. Yolcu, Mehmet, “Müslüman’ın Namaz ve Hayatında Huşû” (Arapça), İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1, sayı: 2 (2010), ss.83-112.

B9. Yolcu, Mehmet, “Hasan et-Turâbî ve et-Tefsîru’t-Tevhîdî Adlı Eserindeki Metodu –Fâtiha Sûresi Tefsîri Örneği-“, Marife Dergisi, yıl 11, sayı 2 Yaz (2011), ss. 101-127

B10. Yolcu, Mehmet, “Kur’ân-ı Kerîm’de “Lealle” Sözcüğünün Anlamlandırılması”, İ.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, yıl 3, sayı 2 Güz (2012), ss. 83-112.

B11. Yolcu, Mehmet, “Kur’ân-ı Kerîm’in “Kelime-i Tayyibe ve Kelime-i Habîse Temsilinin Çözümlemesi”, İ.Ü.İ. Fak. Dergisi, yıl 3, sayı 1 Bahar (2012), ss. 49-85.

B12. “en-Nedîm [İbn Al-Nadim] ve el-Fihrist’inin İslam Kültür Tarihindeki Yeri (İslam Kültür Tarihinin Zamansal Haritası)”, İnönü Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, Bahar 2013/4 (1) ss. 111-154

B13. Yolcu, Mehmet, “Ebû Zuheyr Muhammed İzzet Derveze: Hayatı, Mücâdelesi ve Başlıca Eserleri”, İ.Ü. İ. Fak. Dergisi, yıl 4, sayı 2 Güz (2013), ss. 61-99.

B14. Yolcu, Mehmet, “İlk Dönem Tefsir Kitapları ve Müellifleri (en-Nedîm’in el-Fihrist’indeki “Tesmiyetu’l-Kutub el-Musannefe fî Tefsîri’l-Kur’ân” Adını Taşıyan Listesi Bağlamında” İnönü Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi Güz 2015/6(2) ss. 53-106

B15. Yolcu, Mehmet, “Muhammed b. İshâk en-Nedîm’in el-Fihrist Kitabı’ndan Yedinci Makâle Üçüncü Fen: Kadîm Tabiplerin ve Son Dönem Hekimlerinin Haberleri ve Yazdıkları Kitapların İsimleri Hakkındadır”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi -www.e-sarkiyat.com. - ISSN: 1308-9633, Yıl 7, Sayı 13 (Nisan 2015), ss. 184-225.

B16. Yolcu, Mehmet, “Süleyman Ateş ve Abdullah Parlayan’ın Meallerinin Karşılaştırılması”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10 Sayı: 4 (Aralık 2018), ss: 1328-1353.

C. Yayınlanmış Kitaplar

C1. Yolcu, Mehmet, Kur’an’da Nesh Meselesi (Bitirme Tezi, Konya 1983).

C2. Yolcu, Mehmet, Rivayetlerde Söz Konusu Edilen Ayetler Meselesi (Şanlıurfa 1996).

C3. Yolcu, Mehmet, Kur’ân’da İnkâr Psikolojisi (Çıra Yayınları İstanbul Mart 2004).

C4. Yolcu, Mehmet, Kur’ân’ın Zihniyeti Değiştirmesi (Gözden geçirilmiş 2. Baskı Denge Yayınları İstanbul Nisan 2005).

C5. Yolcu, Mehmet, Tanrıyı Sevmek Kadar Güzel Yaşamak (Çıra Yayınları, İstanbul Mart 2005).

C6. Yolcu, Mehmet, Kur’ân Işığında Namazın Ruhu HUŞÛ, (İkbal Yayınları, İstanbul 2009).

C7. Yolcu, Mehmet, Kur’ân Işığında İslami Tetkikler I, (İkbal Yayınları İstanbul 2010).

C8. Yolcu, Mehmet, Hasan et-Turâbî ve et-Tefsîru’t-Tevhîdî Adlı Tefsîrinin Özellikleri, (Erguvan Yayınları İstanbul 2012).

C9. Yolcu, Mehmet, Dostluk Üzerine Sözleşme, Step Ajans, İstanbul 2015.

C10. Yolcu, Mehmet, İslam Ahlakı ve Zulme Karşı Tavrımız, Erguvan Yay. İstanbul 2016.

C11. Yolcu, Mehmet, Muhammed Ali es-Sâbûnî: Eserleri, Fikirleri ve Tenkitler, Erguvan Yayınları, İstanbul 2019.

D. Çeviriler

D1. Yolcu, Mehmet, Müslüman Aileye Doğru (Yeniden İslami Dirilişe) – Zeynep el-Gazzâlî, (Madve Yayınları İstanbul 1986).

D2. Yolcu, Mehmet, Büyük İslam Akaidi (Kubrâ’l-Yekîniyyâti’l-Kevniyye) – M. Said Ramazan el-Bûtî (Madve Yayınları İstanbul 1986).

D3. Yolcu, Mehmet, Hasan el-Bennâ ve Davet Mektebi – Ömer Tilmisani (Madve Yayınları İstanbul 1987).

D4. Yolcu, Mehmet, Çağın Azgınlıkları ve Müslüman Gençliğin Görevi – Ebu’l-A’lâ el-Mevdudi, Madve Yayınları İstanbul 1987).

D5. Yolcu, Mehmet, Müslümanların Kaynaşması / Likâu’l-Muslimîn - Ali Rıdâ en-Nahvî (Selamet Yayın Pazarlama, İstanbul Ocak 1987).

D6. Yolcu, Mehmet, İslam Medeniyeti Üzerine – İmaduddin Halil (Madve Y. İstanbul 1987).

D7. Yolcu, Mehmet, Kadının Yeri (İslam Fıkhı ve Beşeri Hukuk Açısından Kadın)– Mustafa es-Sibâî (Akabe Yayınları, İstanbul Nisan 1988).

D8. Yolcu, Mehmet, İslam Akaidinde Tevhid - Hasan el-Benna (Madve Y. İstanbul 1988).

D9. Yolcu, Mehmet, Çağdaş Arap Dünyasında İslami Yönetim Tartışmaları, Fehmî Cud’ân (Yöneliş Y. İstanbul 1989).

D10-12. Yolcu, Mehmet, Min Vahyi’l-Kur’ân 1, 2 ve 5. Ciltler – Muhammed Hüseyn Fadlullah (Akademi Yayınları İstanbul 1989).

D13-15. Yolcu, Mehmet, Rasulullah’ın Yaşadığı İslâm Zâdu’l-Meâd, 3, 4 ve 5. ciltler, İbn Kayyim el-Cevziyye (Pınar Yay. İstanbul 1990).

D16-25. Yolcu, Mehmet, Fî Zılal el-Kur’ân 2 ila 10. ciltler // S. Kutub  (Dünya Yayıncılık, İstanbul 1991).

D26. Yolcu, Mehmet, İslami Direniş – Muhammed Hüseyin Fadlullah (Çizgi Yayınları, İstanbul Ekim 1991).

D27-28. Yolcu, Mehmet, Hadislerin Işığında Günlük Hayat I-II (Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle) – İmam Nesâî (Madve Yay. İstanbul. İstanbul Mayıs 1996).

D29. Yolcu, Mehmet, Şiada Siyasal Düşüncenin Gelişimi (Mine’ş-Şûrâ ilâ’l-Velâyeti’l-Fakîh) - Ahmed el-Kâtib’in) (Kitabiyat Yay. Ankara 2004).

D30. Yolcu, Mehmet, Kur’ân’da Edebi Tasvir - (el-Fennu’l-Edebî fi’l-Kur’ân) Seyyid Kutub (Gözden geçirilmiş 2. Baskı Çizgi Yayınları İstanbul Ocak 2005).

D31. Yolcu, Mehmet, Kur’ân’da Kıyamet Sahneleri (Meşâhidu’l-Kıyâme fi’l-Kur’ân) // Seyyid Kutub (Gözden geçirilmiş 2. Baskı Çizgi Yay. İstanbul Mayıs 2005).

D32. Yolcu, Mehmet, İman ve İslam’da İtidal – el-İzz b. Abdusselam, Çıra Yayınları, İstanbul Temmuz 2006).

D33. Yolcu, Mehmet, Müfredât Kur’ân Istılahları Sözlüğü I (el-Müfredat fi Garibi’l-Kur’an) // Ragıb el-İsfehânî, Çıra Yayınları, İstanbul Mayıs 2006. (2. Baskı: 2010).

D34. Yolcu, Mehmet, Müfredât Kur’ân Istılahları Sözlüğü II  (el-Müfredat fi Garibi’l-Kur’an) // Ragıb el-Isfahânî, Çıra Yayınları, İstanbul Ocak 2007.

D35. Yolcu, Mehmet, Hz. Ali Aforizmalar, İkbal Yay. İstanbul 2007, (2. B. İstanbul 2009).

D36. Yolcu, Mehmet, Hz. Ali, Mektup, Emirname ve Tavsiyeler, İkbal Yayınevi, İstanbul 2007, (Çıra Yayınları, İstanbul 2009).

D37. Yolcu, Mehmet, Müfredât: Kur’an Kavramları Sözlüğü, er-Râğıb el-İsfehânî, Yarın Yay. İstanbul 2015.

D38. Yolcu, Mehmet, Kur’ân’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, 2 Cilt– M. İzzet Derveze, Yarın Yayınları, İstanbul 2016.

D39. Yolcu, Mehmet ve diğerleri, el-Fihrist - Muhammed b. İshâk en-Nedîm, Çıra Yay, İstanbul 2017.

D40. Yolcu, Mehmet, Kur’ân Üzerinde Düşünmenin Kaideleri – Abdurrahman Habenneke el-Meydânî, Yarın Yay. İstanbul 2018.

D41. Yolcu, Mehmet, Kur’ân Okulu (Medresetu’l-Kur’ân) - M. Bagır es-Sadr, Gözden geçirilmiş 5. Baskı, Fecr Yayınları, Ankara Şubat 2018.

E. Uluslararasi Tebliğler

E1. “en-Nedîm [İbn Al-Nadim] ve el-Fihrist’inin İslam Kültür Tarihindeki Yeri (İslam Kültür Tarihinin Zamansal Bir Haritası)”, ASEAD I. Sosyal Bilimler Sempozyumu, (19-20 Mayıs 2017) Sarayjeva Bosna Hersek.

E2. “Kur’ân Açısından Dünya Dilleri (Kökleri, Alfabeleri, Yazıları ve Hatları) -el-Fihrist’in I. Makâlesi’nin I. Fenni Bağlamında-”, ECLSS (Eurasian Conference on Language Social Science), (22-24 Mayıs 2017) Antalya.

E3. “Kur’ân’da Barışı Çağrıştıran Kavramların Analizi (Er-Rağıb’ın el-Müfredât’ı Örneği)”, Timav, IV. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barışı Sempozyumu, (11-13 Nisan 2018) Kazakistan.

E4. “12 İmam Şiası’nın Yüce Kur’ân ve Tefsir Düşüncesi”, İslam ve Yorum II Sempozyumu, (2-3 Mayıs 2018) Malatya.

E5. “Molla Halîl el-İs‘irdî ve Kur’ân İlimleri”,  Molla Halil es-Siirdi Sempozyumu (4-6 Mayis 2018) Siirt.

E6. “Zilzal Suresindeki Kıyamet Sahnesi ve Depremlerin Yol Açtığı Psikolojik Haller”, SADAB I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu (28-30 Mayıs 2018) Antalya.

E7. “er-Râğıb el-İsfehânî ve Kur’ân Kavramlarına İlişkin “el-Mufredât” adlı yapıtının Arap Dili ve Tefsire Katkıları”, SADAB I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu (28-30 Mayıs 2018) Antalya.

E8. “İslâm Coğrafyacıların Babası Sayılan İbn Hurdâzbeh’in İlmi Kişiliği ve İsmindeki İhtilaflar”, SADAB I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu (28-30 Mayıs 2018) Antalya.

E9. “Camilerin Tarihsel ve Kültürel Gelişi,” Uluslararası Câmi Sempozyumu (Sosyo-Kültürel ve Mimarî Açıdan), (08-09 Ekim 2018) Malatya.

E10. “Muhyiddin İbn Arabi’ye Yöneltilen Tenkitlerde Kullanılan Dilin İlmi Değeri,” Uluslararası İbnü’l Arabi Sempozyumu (İnsanlığın Hakikat Arayışı ve İbnü’l-Arabi), (15-16 Kasım 2018) Malatya.

E11. “Muhammed b. İshak En-Nedîm’in (Al-Nadim) el-Fihrist’i ve Devey’in Onlu Sınıflama Sistemi”, V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), (16-17 Kasım 2018) Ankara.

F. Projeler

F1. “Zilzal Suresi Tefsiri ve Günümüz Depremleri”, İnönü BAP Birimi, Proje No: SYL-2018-1009, Yüksek Lisans Projesi, 31 Ocak 2018. 

 F2. “Kur’ân’da Barışı Çağrıştıran Kavramların Analizi”, İnönü Üniversitesi BAP Birimi, Proje No: SBA-2018-1170, (Proje Kabul Tarihi: 28.03.2018), Timav, IV. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barışı Sempozyumu, (11-13 Nisan 2018) Kazakistan.

F3. “Konulu Tefsir Projesi”, Diyanet İşleri Başkanlığı BAP. (Riya): Yazar, Ankara 2018.

İdari Görevler:

1. İnönü Üniv İlahiyat Fak. Yönetim Kurulu Üyesi (Yrd. Doç. Dr. Temsilcisi 2010-2014).

2. Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı Başkanlığı, 30.10.1999-25.06.2004.

3. Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı Başkanlığı, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 13.05.2010-15.11.2013. 

4. Bitlis Eren Üniv. İslami İlimler Fak. Yönetim Kurulu Üyesi (Doç. Dr. Temsilcisi).

e-mail: mehmet.yolcu@inonu.edu.tr  

myolcu@beu.edu.tr

GSM: 0542 275 71 15

 

Hobilerim
Üniversite Dışı Çalıştığım Kurumlar
Üyeliklerim


arrow_upward